8STYPENDIUM PRO BONO HOMINIS

 

Regulamin Stypendium PRO BONO HOMINIS za szczególne osiągnięcia

w pracy społecznej dla uczniów IV Liceum w Tarnowie

 

 

§1

 

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stypendium, chodzi o Stypendium Pro Bono     

    Hominis za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla uczniów IV Liceum w Tarnowie.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Stowarzyszeniu, chodzi o Stowarzyszenie Absolwentów

    i Przyjaciół IV Liceum w Tarnowie.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Zarządzie, chodzi o Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

    i Przyjaciół IV Liceum w Tarnowie.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Kapitule, chodzi o Kapitułę Stypendium Pro Bono Hominis

    za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla uczniów IV Liceum w Tarnowie.

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o kandydacie, chodzi o kandydata do Stypendium Pro

    Bono Hominis za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej dla uczniów IV Liceum w Tarnowie.

 

 

§2

6. Stypendium jest przyznawane przez Stowarzyszenie uczniowi IV Liceum Ogólnokształcącego

    im. Jana Pawła II w ZSO Nr 1 w Tarnowie, który w ostatnim roku szkolnym (od września do 

    czerwca) wykazał się szczególną aktywnością, kreatywnością i inicjatywą na rzecz społeczności

    IV Liceum i/lub społeczności lokalnej, z którą jest związany.

7. Kwota stypendium wynosi 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) i jest wpłacana na konto laureata.

    Dyplom poświadczający otrzymanie stypendium jest wręczany podczas uroczystości zakończenia 

    roku szkolnego.

 

 

§3

8.  Warunkiem koniecznym do kandydowania do stypendium jest spełnienie kryterium formalnego

     w postaci: uzyskania średniej ocen co najmniej 4,0 i wzorowej oceny z zachowania, złożenie

     wypełnionego i podpisanego przez wnioskodawcę wniosku w terminie do 18 czerwca 2018 roku.

     załączenie oryginałów lub kopii dokumentów poświadczających działalność na rzecz społeczności

     IV Liceum i/lub społeczności lokalnej, w tym publikacji medialnych i oświadczeń osób lub instytucji

     objętych pomocą ze strony kandydata.

9.  Oceny wniosków dokonuje kapituła złożona z trzech członków Stowarzyszenia, z których dwóch

      jest nauczycielami IV Liceum w Tarnowie.

10. Kapitułę wybiera Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na okres 5 lat.

11. Kapituła, w uzasadnionych przypadkach, może przyznać więcej niż jedno stypendium.

12. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

 

§4

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Tarnów, dnia 19 maja 2017r.

 

 

W imieniu Zarządu Lesław Kubień, prezes

 

Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Pro Bono Hominis za szczególne

osiągnięcia w pracy społecznej dla uczniów IV Liceum w Tarnowie -

do pobrania w formacie PDF poniżej.

 

WNIOSEK

 

Nasi partnerzy:

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.